Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd

Saluto‑Genese • salutogenese@skynet.be • 0032‑(0)16 62 32 84

Petitie voor digitaalvrij kinderonthaal

Hier ondertekenen!

ACTIE ELIANT, April 2018

PETITIE TEGEN DE DIGITALISERING VAN HET ONDERWIJS IN EUROPA

Nadat het nieuwe Europees initiatief Digital-Kita, neen! - Ja tegen constructieve onderwijsvernieuwingen door ELIANT en de Alliance for Humane Education 68.000 handtekeningen verzamelde! Ontstond het verzoek om ook deel te nemen aan de Europese onderwijscampagne, zodat niet alleen in Duitsland, maar in alle Europese landen het recht blijft bestaan dat ouders, leerkrachten, opvoeders en schooldirecteuren zelf kunnen beslissen wanneer en hoe zij elektronische media gebruiken in het onderwijs. Deze campagne wordt ondersteund door de Alliantie voor Menselijk Onderwijs (www.aufwach-s-en.de/) en de Europese Alliantie van Initiatieven voor Toegepaste Antroposofie/ELIANT.

Een Europese burgerbeweging voor menselijke opvoeding gaat nu verder. Ze nodigt ELIANT (European Alliance of Initiatives for Applied Anthroposophy) uit om samen met de Alliance for Human Education te ijveren voor:

"Leerkrachten, opvoeders en ouders moeten zelf kunnen bepalen tot welke leeftijd onderwijsinstellingen beeldschermvrij zijn. Opvoeders moeten kunnen kiezen met welke media ze werken en onderwijzen, of en voor wat ze digitale media als hulpmiddel gebruiken. Daarvoor hebben we het recht nodig op kinderdagverblijven en basisscholen zonder beeldschermen. Wij voeren hiervoor campagne met een Europese petitie aan degenen die verantwoordelijk zijn voor onderwijs in de EU en haar lidstaten".

Hier vindt u alle verdere informatie en kunt u de petitie ondertekenen.

Hier kunt u de Vereinigung der Waldorfkindergärten een vraag stellen.

Met veel dank en groeten,

Michael Wetenkamp en Michaela Glöckler

Onze Europese betrokkenheid bij u, bij jou - www.eliant.eu


ELIANT Conferentie van 7 november te Brussel

Keuzevrijheid bedreigd:

Wat kunnen Europese burgers doen?

De bijdrage van ELIANT tot het beschermen van de Europese waarden en de keuzevrijheid Dankzij 197 inschrijvingen, geanimeerde workshops en inspirerende presentaties werd de Conferentie van 7 november een groot succes. Voor een eerste impressie vind u hier enkele sfeerbeelden evenals de samenvatting van de voornaamste zorgen en eisen van ELIANT. Het geschreven verslag en de video zullen vanaf eind november beschikbaar zijn.

Europese Alliantie van initiatieven voor Toegepaste Antroposofie ELIANT’s voornaamste zorgen en eisen met betrekking tot de EU wetgeving en de beleidsmaatregelen situeren zich op het vlak van

Landbouw en voeding

 • Geen kunstmatige toevoegingen van vitaminen aan biodynamische en andere organische babyvoeding,
 • Het verzekeren van de continuïteit van legale bereiding en gebruik van biodynamische preparaten,
 • Wettelijke bescherming van de biodynamische landbouw en de organische veeteelt tegen Genetisch Gemodificeerde Organismen / GGO vervuiling,
 • Sanitaire regelgeving in de voedselketen mag niet leiden tot de eliminatie van kleine of middelgrote bedrijven / of KMO’s in landbouwgebieden; introductie van het begrip salutogenese in de sanitaire regelgeving,
 • Het waarborgen van vrijwillige (geen verplichte) elektronische identificatie (ID) bij het houden en fokken van dieren.

Geneeskunde en gezondheid

 • Het ontwikkelen van een adequate wettelijke en regelgevende omkadering zodat Antroposofische Medicijnen voor menselijk gebruik (AMP) in gelijke mate beschikbaar zouden zijn voor burgers in alle Europese lidstaten,
 • het invoeren van het recht op vestiging en het vrije verkeer van diensten voor Antroposofische Medische beroepen (AM),
 • het integreren van relevante patiënten rechten in maatregelen mbt consumentenbelangen, vooral met het oog op patiënten die AM gebruiken,
 • het op juiste wijze integreren van AM in maatregelen gerelateerd aan de verbetering van de volksgezondheid.

Onderwijs en levenslang leren

 • Het verbeteren van onderwijsresultaten door het herwaarderen van de opvatting dat bepaalde vaardigheden uit de kindertijd zoals de ontwikkeling van de verbeelding tijdens het vrije spel, voorwaarde zijn voor de ontwikkeling van creativiteit en sociale vaardigheden in het latere leven,
 • het aantrekken van de motivatie, de intellectuele capaciteiten en de creatieve daadkracht van jonge mensen door, bijvoorbeeld, het stimuleren van portfolio werk en een grotere vrijheid in de loopbaan,
 • het uitbouwen van een onderwijssysteem gesteund op gezondheids-bevordering en liefdevolle interesse in plaats van op de angst om te mislukken – het versterken van het algemeen menselijke in iedere persoon om zo de wens tot verdraagzaamheid en vrede aan te moedigen,
 • het meer actief betrekken van onafhankelijke educatieve belanghebbenden bij de netwerken gewijd aan educatieve thema’s.

Gehandicapten

 • Het special aandacht besteden aan de situatie van mensen met specifieke noden zoals leerstoornissen en complexe afhankelijkheidsbehoeften, binnen de Europese Strategie inzake personen met een handicap 2010 -2020.

Onderzoek

 • Toekomstige R&D (Onderzoek en Ontwikkeling) programma’s van de EU , meer bepaald FP 8 zouden meer substantieel rekening moeten houden met de behoefte aan een holistische benadering van het onderzoek van levensprocessen,
 • het opzetten van een technologieplatform “ Complementair en Holistisch Onderzoek in Levenswetenschappen”.

November 2016
Bron: https://eliant.eu/en/news/freedom-of-choice/


ELIANT heeft het doel van 1 miljoen bereikt!

Gedetailleerde informatie op http://www.eliant.eu/new/?p=1

We danken allen die ondertekenden voor hun groots engagement zonder hetwelk dit doel niet bereikt zou zijn geweest.

Wereldwijd hebben meer dan 1,1 miljoen mensen ondertekend dat rechterlijke kaders moeten geschapen worden om keuzevrijheid en keuzemogelijkheid voor antroposofische voorzieningen en producten te vrijwaren. Uit de EU-landen kwamen 1.001.671 handtekeningen (stand op 13.12.2010) Daarmee is de alliantie ELIANT één van de eerste initiatieven die het miljoen handtekeningen kan voorleggen, in het kader van het Europees burgerinitiatief in Brussel (European Citizen Initiative, ECI).

ELIANT benut dit nieuwe instrument voor maatschappelijk engagement in Europa, om zich in het politieke proces van de EU in dienst te stellen van de bekommernissen van vele burgers.

Wij hopen dat de overdracht aan de Commissie in de eerstvolgende weken kan lukken. Zodra de termijn bekend is, zullen we U informeren over de volgende stappen. Tot aan de definitieve overdracht in Brussel kan nog iedere verdere geïnteresseerde ondertekenen en ook helpen met verzamelen van handtekeningen. Want hoe meer handtekeningen wij hebben, des te groter is ons politiek gewicht om voor het ELIANT-Charter op te komen.

Voor de dragers van de Alliantie ELIANT,
Dr. rer. nat. Andreas Biesantz, Dr. jur. Jürgen Erdmenger, Nikolai Fuchs, Dr. med. Michaela Glöckler, Thomas Göing, Günther Schulz, Heike Sommer, Christof Wiechert.